Strona główna
Treningi dla dzieci
Treningi dla dorosłych
O nas
Aktualności
Doświadczenie, certyfikaty, dyplomy
Galeria zdjęć
Kalendarium wydarzeń
Kontakt

  Regulamin

REGULAMIN:                                                  Ośrodka Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie:

1. Wszyscy uczestnicy zajęć w Ośrodku Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kuklinński w Krakowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w :Karcie uczestnika zajęć JIU-JITSU”
2. Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy, którzy:
a. Wypełnili „Kartę uczestnika zajęć”
b. Przedstawili aktualne badania lekarskie dopuszczające do ćwiczeń Jiu-Jitsu lub samoobrony, ewentualnie oświadczenie rodzica lub opiekuna zawarte w karcie uczestnika zajęć o stanie zdrowia dziecka i zgodzie na udział w/w zajęciach.
c. Złożyli pisemną zgodę rodziców (niepełnoletni)
d. Dokonali w terminie opłaty:
i. Za zajęcia w sekcji – oś. PIASTÓW SP 89
ii. 130zł/mc chłopcy; 120zł/mc dziewczynki;
        wpisowe ( nowo wstępujący ) 50zł jednorazowo;   
        opłaty NW ( w każdym roku szkolnym ) 60zł/ za cały rok( obowiązkowo)lub pisemne oświadczenie rodzica o rezygnacji z ubezpieczenia dziecka na zajęciach, zawarte w karcie uczestnika zajęć.
iii. Przy zapisie 2-go dziecka opłata jest pomniejszona o 20zł/mc
iv. Ubezpieczenie NW obejmuje od 30 października bieżącego roku do 29 października następnego z powodu na zapisy dzieci, a ubezpieczenie jest zbiorowe.
v. KOSZT JEDNEGO TRENINGU WYNOSI  25,zł – DLA WSZYSTKICH
3. Opłaty dokonywane są z góry, najpóźniej do 10-tego, za okres jednego miesiąca treningowego. Miesiąc treningowy liczy od pierwszego do ostatniego treningu w danym miesiącu.
4. W przypadku gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” np. 20 września, opłaca tylko pozostałą liczbę treningów do końca miesiąca.
5. Zajęcia w ośrodku „ALFA” odbywają się systemem całorocznym (ciągłym).                    Tak jak rok szkolny.
6. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, potwierdzoną tylko i wyłącznie zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 7 dni, odpłatność z miesiąca choroby przechodzi na miesiąc następny.
Inne pojedyncze przypadki nie nieobecności na zajęciach nie będą odliczane
7. W Ośrodku „ALFA” istnieje możliwość za dodatkową odpłatnością:
a. Zdawania na stopnie Jiu-Jitsu
b. Wyjazdy na obozy sportowe letnie i zimowe
c. Wyjazdy na seminaria i zawody sztuk walk w kraju i za granicą
Wyżej wymienione możliwości nie są obowiązkowe, dotyczą tylko osób chętnych.
8. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Przed zajęciami należy zaopatrzyć się w mydło i ręcznik (używać ich przed i po zajęciach) oraz obuwie do chodzenia po obiektach zaplecza Dojo (szatnie/WC). Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko sczesane i spięte.
9. Na zajęcia sekcji należy przychodzić systematycznie i punktualnie.
10. Ćwiczenia odbywają się wyłącznie w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki.
11. Obowiązki ćwiczących w Dojo:
a. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia
b. Szanować uczestników a przede wszystkim starszych stopniem
c. Przestrzegać tradycji Jiu-Jitsu
d. Szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem
12. Czynności zabronione w Dojo:
a. Samowolne wychodzenie lub włączanie się do ćwiczeń
b. Rozmowy bez zezwolenia prowadzącego
c. Posiadanie przemiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących ( zegarki, naszyjniki, kolczyki, itp.)
13. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczną pracą i zaangażowaniem w pracy w sekcji( udział w seminariach, wyjazdach, wycieczkach) może na wniosek prowadzącego sekcję zostać nagrodzony w formie ustalonej przez Kierownika Ośrodka „ALFA”
        NAGRODY:
a. Możliwość zdawania na stopień KYU
b. Skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień KYU
c. Dopuszczenie do egzaminu na więcej stopni
d. Nagrody rzeczowe
14. Ćwiczący nie przestrzegający regulaminu, nie szanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie ”16”.
15. Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole. Wobec osób nie stosujących się do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg punktu „16”
16. KARY:
a. Upomnienie ustne
b. Wykluczenie z treningu
c. Zawieszenie w treningach
d. Wykluczenie z Klubu bez zwrotu wpłaty za zajęcia
17. Od kary istnieje możliwość odwołania do Szefa Szkolenia bądź do Kierownika Ośrodka „ALFA” w terminie do 14 dni.                                 
        Decyzja Kierownika jest ostateczna.
18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez siebie szkody.
19. W przypadku rezygnacji z zajęć, gdy wzięło się udział w treningu zwrot wpłaty nie przysługuje. W celu uniknięcia nieporozumień każdy wstępujący do sekcji powinien oglądnąć cały trening.
20. Przyjęcie do Ośrodka „ALFA” następuje z chwilą podpisania „Karty uczestnika zajęć” przez rodzica lub opiekuna oraz zatwierdzone przez Kierownika Ośrodka „ALFA”.
21. Egzaminy na stopnie KYU odbywają się raz w roku.
22. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
a. regularne uczęszczanie na zajęcia
b. uregulowane opłaty za treningi
c. uregulowane opłaty za egzamin
d. zgoda instruktora prowadzącego
23. Odpłatność za egzamin wynosi 120,zł opłata jednorazowa.
        Płatne przed egzaminem.                                                                                  
        W przypadku nie zdania egzaminu pieniądze nie są zwracane
24. Głównym egzaminatorem Ośrodka „ALFA” jest Szef Szkolenia
25. Po zdanym egzaminie na stopień następuje przyrzeczenie, którego treść znajduje się w odrębnym piśmie.
26. Poprzez złożenie podpisu na „Karcie uczestnika zajeć JIU  JITSU” rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem swojego dziecka/dzieci przez:            
        Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie.
        Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.
        Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
        Zgoda może być w każdym momencie odwołana przez rodzica lub opiekuna prawnego tylko w formie pisemnej i potwierdzona tylko pisemnie przez Kierownika Ośrodka Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie.                                                  27. Obowiązkowe jest podpisanie"Zgody na przetwarzanie danych osobowych", w osobnym załaczniku w przeciwnym razie dziecko(uczestnik) nie może uczestniczyc w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony"ALFA" Jerzy Kukliński w Krakowie. Usługa nie może być wykonana.