Strona główna
Treningi dla dzieci
Treningi dla dorosłych
O nas
Aktualności
Doświadczenie, certyfikaty, dyplomy
Galeria zdjęć
Kalendarium wydarzeń
Kontakt

  Regulamin

REGULAMIN:                                                  Ośrodka Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie:

1. Wszyscy uczestnicy zajęć w Ośrodku Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kuklinński w Krakowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w :Karcie uczestnika zajęć JIU-JITSU”
2. Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy, którzy:
a. Wypełnili „Kartę uczestnika zajęć”
b. Przedstawili aktualne badania lekarskie dopuszczające do ćwiczeń Jiu-Jitsu lub samoobrony, ewentualnie oświadczenie rodzica lub opiekuna zawarte w karcie uczestnika zajęć o stanie zdrowia dziecka i zgodzie na udział w/w zajęciach.
c. Złożyli pisemną zgodę rodziców (niepełnoletni)
d. Dokonali w terminie opłaty:
I. Za zajęcia w sekcji – oś. PIASTÓW SP 89
II. 160zł/mc - za 1 uczestnika zajęć(dziewczynki i chłopcy)
        wpisowe ( nowo wstępujący ) 50zł jednorazowo; wpisowe nie podlega zwrotowi  
        opłaty NW ( w każdym roku szkolnym ) 76zł/ za cały rok 2023/2024(obowiązkowo)lub pisemne oświadczenie rodzica o rezygnacji z ubezpieczenia dziecka na zajęciach, zawarte w karcie uczestnika zajęć.
III. Przy zapisie 2-go dziecka opłata jest pomniejszona o 40zł/mc
Grupa dorosłych-treningi odbywaja się 1 raz w tygodniu i opłata wynosi 100,zł-za miesiąc treningowy. IV. Ubezpieczenie NW obejmuje od 01 listopada bieżącego roku do 30 października następnego z powodu na zapisy dzieci, a ubezpieczenie jest zbiorowe. V.I PIERWSZY TRENING BEZPŁATNY- dla nowych dzieci, jeśli dziecko weźmie udział w treningu próbnym i nie zostanie zapisane do klubu, rodzic/opiekun nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli dziecko po treningu próbnym zostanie zapisane do klubu na zajęcia to trening próbny wlicza się, do miesiąca treningowego. V.II NA PRÓBNYM TRENINGU BEZPŁATNYM UCZESTNIK ZAJĘĆ NIE JEST UBEZPIECZONY. ĆWICZY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEST ŚWIADOMY ZAGROŻEŃ Z TYM ZWIĄZANYCH. W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKĄ PONOSI RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA V.III NA GRUPIE DOROSŁYCH KAŻDY ĆWICZĄCY NIE JEST UBEZPIECZONY W KLUBIE ORAZ BIERZE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEST UBEZPIECZONY WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA SWÓJ KOSZT V:IV WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄC UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W KLUBIE ALFA OŚWIADCZAJĄ, ZE STAN ICH ZDROWIA NA TO POZWALA
VI. KOSZT JEDNEGO TRENINGU WYNOSI  35,zł – DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ WZIĄŚĆ UDZIAŁ W TRENINGU BEZ WNOSZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ
3. Opłaty dokonywane są z góry, najpóźniej do 10-tego, za okres jednego miesiąca treningowego. Miesiąc treningowy liczy od pierwszego do ostatniego treningu w danym miesiącu.
4. W przypadku gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” np. 20 września, opłaca tylko pozostałą liczbę treningów do końca miesiąca.
5. Zajęcia w ośrodku „ALFA” odbywają się systemem całorocznym (ciągłym).                    Tak jak rok szkolny.
6. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, potwierdzoną tylko i wyłącznie zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 7 dni, odpłatność z miesiąca choroby przechodzi na miesiąc następny.
Inne pojedyncze przypadki nieobecności na zajęciach nie będą odliczane
7. W Ośrodku „ALFA” istnieje możliwość za dodatkową odpłatnością:
a. Zdawania na stopnie Jiu-Jitsu
b. Wyjazdy na obozy sportowe letnie i zimowe
c. Wyjazdy na seminaria i zawody sztuk walk w kraju i za granicą
Wyżej wymienione możliwości nie są obowiązkowe, dotyczą tylko osób chętnych.
8. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Przed zajęciami należy zaopatrzyć się w mydło i ręcznik (używać ich przed i po zajęciach) oraz obuwie do chodzenia po obiektach zaplecza Dojo (szatnie/WC). Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko sczesane i spięte.
9. Na zajęcia sekcji należy przychodzić systematycznie i punktualnie.
10. Ćwiczenia odbywają się wyłącznie w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki.
11. Obowiązki ćwiczących w Dojo:
a. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia
b. Szanować uczestników a przede wszystkim starszych stopniem
c. Przestrzegać tradycji Jiu-Jitsu
d. Szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem
12. Czynności zabronione w Dojo:
a. Samowolne wychodzenie lub włączanie się do ćwiczeń
b. Rozmowy bez zezwolenia prowadzącego
c. Posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących ( zegarki, naszyjniki, kolczyki, itp.)
13. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczną pracą i zaangażowaniem w pracy w sekcji( udział w seminariach, wyjazdach, wycieczkach) może na wniosek prowadzącego sekcję zostać nagrodzony w formie ustalonej przez Kierownika Ośrodka „ALFA”
        NAGRODY:
a. Możliwość zdawania na stopień KYU
b. Skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień KYU
c. Dopuszczenie do egzaminu na więcej stopni
d. Nagrody rzeczowe
14. Ćwiczący nie przestrzegający regulaminu, nie szanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie ”16”.
15. Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole. Wobec osób nie stosujących się do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg punktu „16”
16. KARY:
a. Upomnienie ustne
b. Wykluczenie z treningu
c. Zawieszenie w treningach
d. Wykluczenie z Klubu bez zwrotu wpłaty za zajęcia
17. Od kary istnieje możliwość odwołania do Szefa Szkolenia bądź do Kierownika Ośrodka „ALFA” w terminie do 14 dni.                                 
        Decyzja Kierownika jest ostateczna.
18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez siebie szkody.
19. W przypadku rezygnacji z zajęć, gdy wzięło się udział w treningu zwrot wpłaty nie przysługuje. W celu uniknięcia nieporozumień każdy wstępujący do sekcji powinien oglądnąć cały trening.
20. Przyjęcie do Ośrodka „ALFA” następuje z chwilą podpisania „Karty uczestnika zajęć” przez rodzica lub opiekuna oraz zatwierdzone przez Kierownika Ośrodka „ALFA”.
21. Egzaminy na stopnie KYU odbywają się raz w roku.
22. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
a. regularne uczęszczanie na zajęcia
b. uregulowane opłaty za treningi
c. uregulowane opłaty za egzamin
d. zgoda instruktora prowadzącego
23. Odpłatność za egzamin wynosi 150,zł opłata jednorazowa.
        Płatne przed egzaminem.                                                                                  
        W przypadku nie zdania egzaminu pieniądze nie są zwracane
24. Głównym egzaminatorem Ośrodka „ALFA” jest Szef Szkolenia
25. Po zdanym egzaminie na stopień następuje przyrzeczenie, którego treść znajduje się w odrębnym piśmie.
26. Poprzez złożenie podpisu na „Karcie uczestnika zajęć JIU  JITSU” i/lub wzięciu udziału przez dziecko w bezpłatnym treningu próbnym, rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem swojego dziecka/dzieci przez:            
        Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie.
        Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.
        Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 Zgoda dotyczy również, wszystkich osób będących na egzaminach Jiu Jitsu, ta zgoda nie musi być w formie pisemnej, osoby te są informowane, przed wejściem na egzamin, że będą robione zdjęcia i filmy, oraz udostępniane z ich wizerunkiem w internecie, wejście na taki egzamin jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, przez te osoby.       Zgoda może być w każdym momencie odwołana przez rodzica lub opiekuna prawnego tylko w formie pisemnej i potwierdzona tylko pisemnie przez Kierownika Ośrodka Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński w Krakowie.                                                  27. Obowiązkowe jest podpisanie "Zgody na przetwarzanie danych osobowych", w osobnym załączniku w przeciwnym razie dziecko(uczestnik) nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony "ALFA" Jerzy Kukliński w Krakowie. Usługa nie może być wykonana.

 

28. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, obowiązkowe jest podpisanie "Zgody na procedury bezpieczeństwa", w osobnym załączniku w przeciwnym razie dziecko(uczestnik) nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony "ALFA" Jerzy Kukliński w Krakowie. Usługa nie może być wykonana. WAŻNE^^^^^WAŻNE^^^^^WAŻNE^^^^^PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ. „PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19” w Ośrodek Sztuk Walki i Samoobrony „ALFA” Jerzy Kukliński PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronowirusa z 02.05.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374) 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. CEL PROCEDURY Procedury mają na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński i uczestników zajęć pozalekcyjnych Jiu Jitsu, ich rodziców i prawnych opiekunów oraz zapobiegania rozprzestrzenieniu się koronowirusa (SARS-CoV-2) w ośrodku, a także określenie obowiązków i zadań instruktorów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. ZAKRES PROCEDURY: Procedury dotyczą prowadzenia zajęć pozalekcyjnych Jiu Jitsu, nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzenienia się koronowirusa (SARS-CoV-2) na terenie szkoły. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: Właściciel OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński: 1. Odpowiada za organizację i bezpieczeństwo zajęć w czasie epidemii. 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu. Rodzice (opiekunowie prawni): 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa. 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa. 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka. 4. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów do tzw. szybkiego kontaktu. 5. Niezwłocznie informują właściciela OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2) INSTRUKTORZY: 1. Informują Właściciela OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o podejrzeniu zachorowania. 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć informacyjnych dotyczących choroby COVID-19 i jej zapobiegania. 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci. Niezwłocznie informują 4. Informują Właściciela OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2) Sposób prezentacji procedur: 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz instruktorów OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński z treścią niniejszej procedury. Tryb dokonywania zmian w procedurze: 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać właściciel OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Szkoły. 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. I. PRZYGOTOWANIE BUDYNKÓW SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JIU JITSU. 1. Wyposażenie OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego odbywania się zajęć Jiu Jitsu: 1) zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, sprzętu sportowego, powierzchni; 2) w razie potrzeby zakupienie termometru bezdotykowego. 2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez instruktorów. 3. Przygotowanie pomieszczeń i infrastruktury sportowej: 1) oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19; 2) dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń sportowych szkoły; 3) wydzielenie miejsca przyjmowania i odbioru dzieci; 4) przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do szkoły na zajęcia Jiu Jitsu. II. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 1. Rodzice zobowiązani są: 1) do przyprowadzania do OSWiS”ALFA”JerzyKukliński wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną /temperatura, katar, kaszel/; 2) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński; 3) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński; 4) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły podczas zajęć w OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński; 5) przekazania aktualnego numeru telefonu, z którym OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński ma możliwość szybkiej kontaktu z rodzicami; 6) do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko. 2. Rodzic/opiekun prawny czekający w wyznaczonym miejscu w OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński na odbiór dziecka, zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do instruktorów OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci. 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do/z części wyznaczonej przez OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 5. Rodzic/opiekun prawny przekazuje instruktorowi podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury. III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ JIU JITSU W OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 1. Instruktorzy będą prowadzić zajęcia sportowe z uwzględnieniem wymogów sanitarnych /dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy dydaktycznych oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/. 2. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko urządzenia sportowe i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować. 3. Instruktorzy mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński i konieczność ich stosowania, m.in.: 1) mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; 2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny. 4. Instruktorzy zwracają uwagę na organizację zajęć dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci w sali gimnastycznej, szatniach i korytarzach. 5. Instruktorzy zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 6. Instruktorzy i pozostały personel obsługujący placówkę w miarę potrzeb powinni mieć możliwość korzystać z zapewnionych im środków ochrony – rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi instruktorami OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 7. W czasie kontaktów z innymi osobami konieczne stosowanie dystansu społecznego. 8. Przed i po zajęciach wyznaczony personel obsługi cyklicznie dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami. 9. Instruktorzy kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty elektronicznej. IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. V. Do OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński może przychodzić jedynie osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 1. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia instruktorów powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (do tzw. izolatki). 3. W przypadku wystąpienia u instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronowirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał instruktor należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONOWIRUSEM U DZIECI. 1. W przypadku zauważenia objawów: a) gorączka powyżej 38oC – możliwość dokonania bezdotykowego pomiaru przez instruktora OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński, b) kaszel, c) duszności, d) biegunka zawiadomić niezwłocznie właściciela OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński oraz rodziców dziecka. 2. Dziecko z objawami należy natychmiast odizolować od osób zdrowych i przekazać rodzicowi/opiekunowi. 3. O zaistniałej sytuacji właściciel OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz Dyrektora Szkoły.. 4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. 5. Właściciel dalsze działania podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz Dyrektorem Szkoły, i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i instruktorów OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński. 7. W przypadku ewentualnych objawów u personelu OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury. Procedura z dnia: 13.09.2021 roku w Krakowie WŁAŚCICIEL OSWiS”ALFA”Jerzy Kukliński